ZŠ Okružní v Bruntále má za sebou náročné období. Měsíce stavebního ruchu, souvisejících nepříjemností a omezení však přinesly výsledek, který školu modernizuje a otevírá jí nové možnosti pro praktické i teoretické vyučování. Ve středu 11. ledna byly škole předány k užívání nové odborné učebny.

Škola získala nové učebny za 27 milionů, vznikly zastřešením atrií a přístavbou

Předmětem projektu bylo vybudování čtyř nových odborných učeben odpovídajících současnému vývoji a moderním výukovým metodám. Cílem je zvýšit zájem žáků o výuku cizích jazyků, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a práci s digitálními technologiemi. Škola dosud postrádala vhodné prostory pro výuku pracovních činností a chyběly jí také dostatečné prostory pro výuku cizích jazyků a přírodních věd. 

Protože se ZŠ Okružní nachází v okolní zástavbě a disponuje pouze omezeným prostorem, pro vznik nových učeben byly využity prostory dvou nevyužitých vnitřních atrií ve vnitrobloku, kde vznikly dvě učebny pro cizí jazyky a přírodní vědy. Přístavbou k budově školy pak vznikly další učebny pro dílny a ruční práce. Tyto dvě nové učebny byly přistavěny ke školní budově po stranách hlavního vchodu.

V rámci projektu byl pro učebny pořízen nábytek, výukové pomůcky, informační technika a software. Učebny v zastřešených atriích jsou vybaveny květináči s posezením, ve kterých žáci budou v rámci výuky pracovních činností pěstovat různé rostliny, byliny či zeleninu.

Vím, že stavební práce měly značně nepříznivý vliv na chod školy. Dlouhé měsíce nebylo možné využívat hlavní vchod, ve škole byl hluk a stavební ruch, kterému se škola musela přizpůsobovat a fungovat v provizorních podmínkách. Nicméně škola nemusela přerušit provoz a vše dobře zvládla. Poděkování patří bývalému vedení v čele mým předchůdcem Petrem Rysem a místostarostkou Hankou Šutovskou, která měla stavbu na starosti, panu řediteli Sekaninovi za koordinaci ze strany školy, velké poděkování za trpělivost a shovívavost patří zaměstnancům školy, rodičům a zejména dětem samotným. Věřím, že nové učebny ocení a budou se v nich cítit dobře,“ řekl starosta Bruntálu Bc. Martin Henč.

Příběh vybudování nových učeben a zastřešení obou atrií je několikaletý. Pamatuji si, kdy pan ředitel nesměle nadhodil myšlenku, že by se škole, kantorům, pedagogickému sboru i nepedagogickým pracovníkům líbilo, kdyby atria byla zastřešená, protože se tam nedá učit, není tam využití po celý školní rok. Nyní jsou atria plně využitelná a děti v nich mohou být i v zimních měsících,“ podotkl místostarosta Ing. Petr Rys, MBA a v proslovu při předání učeben jmenovitě poděkoval účastníkům přípravy i realizace projektu. 

Úplně nám chyběla dílna, takže jsme udělali dílnu, která bude opravdu víceúčelová, kde kromě prací se dřevem, prací montážních a elektromontážních budou děti moci pracovat i s robotickými stavebnicemi, což je dnes trend. V rámci projektu se podařilo naštěstí zajistit i dodávky těchto stavebnic, protože to jsou drahé věci. Do vyššího atria budou děti chodit na přírodovědné předměty, máme tam třeba stavebnicovou soupravu na využití alternativních zdrojů energie, takže tam mají malé solární kolektory a malé solární elektrárničky,“ uvedl příklad konkrétního využití projektu ředitel školy Mgr. Leoš Sekanina.

Celkové výdaje projektu činí necelých 27 milionů korun včetně DPH, z toho 90 procent pokryje dotace (85 % EU + 5 % státní rozpočet) a zbytek hradí město ze svého rozpočtu.

Logo