Stanovisko OŠMS KÚ MSK k některým otázkám k testování žáků 

Určeno organizacím zřízeným Moravskoslezským krajem k využití, ostatním organizacím na vědomí

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

v návaznosti na množství dotazů ředitelů škol reagujících na podněty rodičů, kteří vyjadřují nesouhlas s testováním svých dětí ve školách od příštího týdne a požadují prezenční vzdělávání dětí i bez tohoto testování, kdy svůj nesouhlas dokládají různými právními stanovisky distribuovanými sociálními sítěmi, a v návaznosti na některé další dotazy, se kterými se v těchto dnech nejčastěji setkáváme, sděluji stanovisko Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.K apelu na ředitele škol, aby se neřídili mimořádnými opatřeními MZdr či MŠMT, neboť někteří rodiče jsou názoru, že opatření jsou nezákonná, sdělujeme, že v rámci výkonu veřejné správy jsou ředitelé škol stejně jako zřizovatelé škol povinni dodržovat právní předpisy a normativní právní akty vydané řádným způsobem orgány, které jsou k tomu ze zákona oprávněny. Ve vztahu k mimořádným opatřením tak platí presumpce jejich správnosti, tzn. dokud nejsou stanoveným postupem opraveny nebo zrušeny, jsou postaveny na roveň aktům bezvadným, a vyvolávají požadované právní účinky. Postup ředitelů podle mimořádných opatření tak nelze považovat za protiprávní. Institucí, která má působnost na návrh takový akt zrušit, či jej prohlásit za neplatný či nicotný, je soud, nikoli ředitel školy. V této souvislosti lze jako příklad uvést návrh na zrušení mimořádného opatření o plošném testování zaměstnanců, který řešil v těchto dnech Nejvyšší správní soud.

http://www.nssoud.cz/Navrh-na-zruseni-mimoradneho-opatreni-o-testovani-zamestnancu-byl-zamitnut/art/32862

  1. Při komunikaci s rodiči je rodičům třeba klidně a bez emocí vysvětlit, že respektujete jejich názor na testování a jejich případný nesouhlas s testováním jejich dítěte, nicméně osobní přítomnost dítěte na výuce ve škole bez testování neumožníte, neboť je to v rozporu s mimořádným opatřením MZdr. Z části řešených telefonických dotazů ze strany rodičů vyplývá, že některá nedorozumění mezi školou a rodiči ohledně testování vznikají výhradně a zbytečně jen neefektivní komunikací ze strany školy způsobenou buď nedůsledným seznámením se s obsahem metodiky jednou ze stran anebo rodič vnímá komunikaci s pracovníkem školy jako arogantní. Mějme na paměti, že rodiče mají o své děti starost a omezení spojená s covidem trvají již dlouho, k nechtěnému vyhrocení situace při komunikaci stačí málo.
  2. V některých případech může obavu rodičů zmírnit odpověď MŠMT na dotaz rodičů, zda mohou využít k testování jiný antigenní test, než který má škola k dispozici (viz https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy:

Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu, ale přinesou si test ze slin, bude jim to umožněno?

Pokud je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku (viz https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/), může být ze strany školy akceptován. Škola nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat.

  1. Z některých materiálů šířených po internetu a z telefonických dotazů se podává, že ředitelé škol by mohli v souvislosti s nesouhlasem rodičů s testováním svých dětí přivolávat na rodiče státní případně obecní policii. To je samozřejmě nesmysl a v žádném případě nedoporučujeme jen kvůli vyjádřenému nesouhlasu rodiče řešit věc prostřednictvím PČR, případně OSPOD. Vždy je na místě posuzovat případ od případu, lidsky a racionálně a především způsobem komunikace s rodičem situaci neeskalovat. Policii je na místě přivolat až za předpokladu, že se např. osoba, se kterou budete na místě komunikovat, dopustí přečinu, tzn. bude agresivní a fyzicky bude napadat či ohrožovat jiné osoby, zaměstnance školy, Vás. OSPOD lze oslovit až v případě, kdy dospějete k závěru, že jednáním rodiče se dítě ocitne ve skupině ohrožených dětí ve smyslu § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kdy máte povinnost orgánu SPOD tuto záležitost oznámit. Např. rodič i přes poučení o zákazu osobní přítomnosti netestovaného dítěte ve škole jej ponechá před školou, u pracovníka školy a odejde apod. Za dítě v takovém případě sice stále zodpovídá rodič, nicméně s přihlédnutím k okolnostem a zejména věku dítěte je na místě zvážit postarání se o dohled nad dítětem do doby, dokud si jej zodpovědná osoba nepřevezme. Samotný nesouhlas rodiče s testováním dítěte, případně žádost rodiče o pomoc pracovníka školy s testováním, důvodem pro oslovení OSPOD zcela jistě není, jak se z některých dotazů jeví.
  2. Pakliže bude škola oslovena s nabídkou pomoci při testování ze strany dětského lékaře nebo jiného kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, či zdravotnické organizace, je dobré si uvědomit, že systém testování je postaven na tom, že se nejedná o zdravotnické úkony, které by měly být hrazeny ze systému veřejného zdravotního pojištění. Případná spolupráce školy a lékaře by tuto skutečnost měla zohlednit, dále z mimořádného opatření MZdr vyplývá, že preventivní testování se provádí ve školách, nikoli tedy u lékaře, doma či kdekoli jinde a je tedy třeba zohlednit i tuto skutečnost.

S přáním hezkého dne, pevného zdraví a nervů

Mgr. Miroslav Trykar

právník

odbor školství, mládeže a sportu