Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace
přijaté dne 19. 09. 2018 v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle § 14 odst. 4
a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí
dotace ve výši
1 731 830,00 Kč příjemci
Název: Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace
Sídlo: Okružní 1890, 792 01 Bruntál
IČO: 75026961
Bankovní účet: 000000-0181155297/0300
(dále jen „Příjemce“)
na realizaci výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu
Název projektu dle MS2014+:1 Výborný a připravený pedagog- kvalitní výuka II.
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010730

OBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU

PŘEHLED ŠABLON