Od školního roku 2016/2017 dochází ke změně v čerpání příspěvků ze spolku.

  • Žadatelem o příspěvek je pedagogický pracovník školy (učitel(ka), vychovatelka, vedoucí kroužku).
  • Příspěvek ze spolku je možno použít na: vzdělávací akce, exkurze, metodické pomůcky, sportovní aktivity a soutěže, výtvarné potřeby, ročenky 9. ročníků, výzdobu školy na ples, projekty, jarmark, stužkování prvňáčků, …
  • Příspěvek nesmí být použit na: nákup cukrovinek, sladkostí, alkoholických nápojů, občerstvení při soutěžích a utkáních, apod.
  • Žádost o příspěvek by měl předkládat žadatel osobně, aby osvětlil, na jakou akci/věc vlastně peníze požaduje. Některé akce jsou zcela jasné (např. stužkování prvňáčků, ročenky 9. ročníků), u jiných aktivit ale třídní důvěrníci při schvalování žádostí nemusí pochopit skutečný záměr a cíl akce a mohou zamítnout jinak přínosný plán.
  • Žadatelé v žádosti o příspěvek uvádí konkrétní termín konání akce, jež má být předmětem příspěvku. Pokud neznají konkrétní termín, uvedou alespoň přibližný, který následně upřesní. Doposud výplata schváleného příspěvku probíhala předem v měsíci, kdy byla akce plánována. Praxe ale ukazuje, že termín konání akce se mnohdy posune, a to i o několik měsíců a vyplacené peníze jsou proúčtovány se značným zpožděním – to do budoucna není možné.
  • Od školního roku 2016/2017 bude proplácení schválených žádostí o příspěvek probíhat na základě žádosti o platbu, která bude zaslána mailem na adresu friedlova@spsoa.cz – stačí jednoduše jen napsat, že předpokládaný termín akce platí a peníze budou předem připraveny u paní zástupkyně školy Mgr. Jindry Novotné.
  • Vyúčtování vyplaceného příspěvku provede jeho příjemce do jednoho týdne od skončení akce, na níž byl příspěvek požadován. V případě, že lhůta nebude dodržována, nebudou daným žadatelům příspěvky poskytovány.
  • Jestliže na akci nebyl využit příspěvek v plné výši, zbylou část je nutno vrátit při předložení vyúčtování.
  • Pokud je předmětem příspěvku ze spolku nákup např. učebních pomůcek, kdy úhrada probíhá fakturou, nebudou peníze vypláceny předem žadateli, spolek uhradí přímo danou vystavenou fakturu – není možné, aby faktury proplácela ZŠ Okružní, když faktickým plátcem je Čtverka. Žadatel vytvoří objednávku např. prostřednictvím nějakého internetového obchodu, její kopii zašle na mail friedlova@spsoa.cz. Na základě toho proběhne úhrada faktury.

Faktura musí být vystavena na spolek. Fakturační údaje:

Čtverka Bruntál, z.s.

Okružní 38, 792 01 Bruntál

IČ 270 49 833

Číslo účtu: 2600515488/2010