Úterý 12. května 2020

Vážení rodiče, milí žáci 1.- 5. ročníku,

v souladu s nařízením vlády připravujeme možnost dobrovolné docházky žáků do školy od pondělí 25.5.2020.

Než budeme mít od vás „Závazné přihlášky“ vyplněné v dotazníku, a to nejpozději do pondělí 18.5.2020, nemůžeme zatím nic přesnějšího sdělit. Odkaz na „Přihlášku“ je na začátku tohoto dopisu. Po vyhodnocení informací od vás upřesníme zařazení dětí do skupin a vše zveřejníme na webu (nejspíše hned 19.5.).

Už teď víme následující:

– docházka je dobrovolná, „domácí výuka“ nadále pokračuje

– aktivity s dětmi začínají v 08:00 hodin (vstup do budovy průběžně od 07:40), odpolední aktivity končí nejpozději v 15:30

– dopolední blok končí nejdříve v 11:00 hodin, kdy začíná výdej oběda, končí nejpozději ve 13 hodin, kdy také končí obědy; tento čas se může změnit podle počtu skupin a podle počtu stravujících se dětí

– po příchodu první den v pondělí 25.5. rodič (dítě) odevzdá na recepci školy Čestné prohlášení (ne starší 3 dnů), dítě použije dezinfekci, změříme mu teplotu, dítě zaevidujeme a doprovodíme ho přes šatnu do učebny

– šatny budou podle skupin, ne „postaru“ podle tříd, v šatně současně max. 2 žáci!

– žák musí zahájit docházku už 1. den, pozdější zahájení není umožněno

– děti budou ve skupinách max. po 15, ne vždy budou „po třídách“, v některé skupině budou i žáci různých ročníků (také podle délky pobytu ve škole, podle zájmu o obědy…)

– skupiny jsou neměnné po celou dobu provozu (tedy do 30.6.), vybírat si skupinu či spolužáky nelze; pokud bude ve skupině z jedné třídy / ročníku více než 15 dětí, později přihlášené zařadíme do jiné / další skupiny

– ve škole probíhají rekonstrukce, zrovna 25.5. začínáme měnit okna v traktu 1. – 5. roč.; žáci tedy většinou nebudou ve svých třídách, budou provizorně v učebnách 2. st.

– někteří učitelé budou nadále pracovat z domu, s dětmi ve škole bude často jiný pedagogický pracovník, např. asistent pedagoga, učitel 2. stupně či vychovatelka ŠD

– aktivity s dětmi nebudou v žádném případě plnohodnotnou výukou, nadále bude pokračovat „domácí výuka“

– nepočítáme s tím, že bychom „dohnali“ zameškané učivo, některé okruhy učiva přesunujeme do dalšího ročníku

– dítě, které se bude nadále vzdělávat doma, nebude mít horší známky na vysvědčení oproti dítěti, které bude chodit do školy

– okolí školy je vzhledem ke stavbě nepřístupné, mimo areál školy (park…) nesmíme, proto veškeré aktivity budou probíhat v učebnách školy

– školní jídelna bude v provozu, každý zájemce se však musí včas přihlásit individuálně

Co musí děti:

– mít denně dvě čisté roušky + igelitový sáček na použitou roušku

– dodržovat nastavená pravidla hygieny (2 m rozestupy, neshlukovat se… více viz aktuální nařízení vlády, hygieniků…)

– dodržovat bezpečnostní předpisy – škola je v rekonstrukci, nechodit nikam mimo třídu, pozor v okolí školy (stavbaři u školy, revitalizace sídliště…)

Co musí zákonný zástupce (rodič):

– odevzdat ráno 25.5. při příchodu Čestné prohlášení; posoudit, zda dítě či někdo z rodiny nepatří do rizikové skupiny; bez Čestného prohlášení nebude žák do školy vpuštěn!

– vyplnit formulář na webu – „Závaznou přihlášku“ ve všech bodech a to do 18.5., později přihlášenému dítěti nebude umožněn vstup; odkaz viz výše

– dodržovat běžná pravidla omlouvání (jako při běžné výuce)

– ihned hlásit do školy podezření na nemoc, při podezření (nejen na COVID 19) dítě léčit doma, příp. vyhledat lékaře; dítě ne zcela zdravé do školy nevpustíme

– pokud se dítě bude vracet po nemoci, požadujeme bezpodmínečně potvrzení od lékaře

Vzor Čestného prohlášení a podrobnější informace vč. Metodiky z MŠMT najdete na školním webu http://zsbrok.cz/informace-k-znovuotevreni-skol/ , aktuálně v médiích. Čestné prohlášení si můžete stáhnout, vytisknout a vyplnit, také je možné text přepsat rukou na obyčejný papír a podepsat. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden z bodů uvedených v „prohlášení“ nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy + další vyučující