Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Aktivita bude realizována prostřednictvím doučování tří žáků ohrožených školním neúspěchem vedeného pedagogem, asistentem pedagoga či jinou osobou, která bude vedením školy určena pro vedení doučování (nemusí se jednat o pedagogického pracovníka, doučujícím může být i např. student 4. nebo 5. ročníku fakult připravujících budoucí pedagogické pracovníky).

Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

 nízká motivace ke vzdělávání;

 dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;

 nedůslednost ve školní přípravě;

 kázeňské přestupky;

 nedůsledné rodičovské vedení;

 sociokulturně znevýhodněné prostředí.

 

Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy. Žáky vybírá ředitel školy ve spolupráci s pedagogy na základě prospěchu v uplynulém období (školní rok/pololetí). U žáka prvního ročníku je možné vycházet z informací získaných při zápisu.

Doučování bude probíhat v rozsahu minimálně 16 hodin, a to jedenkrát týdně 60 minut pět po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Pokud v jednom týdnu doučování odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat doučování dvakrát.
Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min. 75 %30 z celkového počtu zapsaných žáků.

399 návštěv celkem 1 návštěv dnes